image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JK22-JK360 / BV5217

1-fas/1-phase JK22-JK360 / BV5217
1-fas/1-phase JK22-JK360 / BV52171-fas/1-phase JK22-JK360 / BV52171-fas/1-phase JK22-JK360 / BV5217
JK22-JK360 (JSRR)
 
1-fas jordningsdon / 1-Phase Earthing Device
exkl. donlina /excl. earthing cable 
 
Enl. SS-428 91 01, SS-EN 61230
Jordningsdon JK22-JK360 är avsett att anbringas på järnvägens kontakttråd, återledare samt räl.
Ledarklämma JK 22 ansluts på järnvägens kontakttråd 80-120 mm2 enl. SS 24 0121och DIN 43 141, återledare Cu 130 mm2 alt Al 212 mm2 eller andra cirkulära, ej flexibla, ledare med diameter 14 - 19 mm. För manövrering av klämman används isolerstänger MGV, MDV/MSV, MTV och gripsökare JGS. Klämmans ledande delar är av aluminiumbrons och ståldetaljer av rostfritt stål. Ledarklämman är försedd med rostfria tallriksbrickor, vilka ger ett konstant kontakttryck. Donlinan är av högflexibel ESTPR isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan är ansluten till klämmorna med kabelsko och skruvförband. Anslutning donlina-kabelsko vid jordklämman har förstärkning för utökad livslängd. Jordklämma JK 360 är av härdad aluminium och försedd med kontaktplatta i förnicklad koppar. Övriga detaljer av rostfritt stål. Klämman har ett inbyggt skrapverktyg för rengöring av rälfot. Klämman är försedd med 1/2” anslutningstapp för åtdragning med ex vis spärrskaft BV 5217. Jordklämma JK 360 ansluts på rälfoten vilket möjliggör passering av rälsburna fordon.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230
The device JK22-JK360 is for use on the railway's catenary line, return line and rail. Line clamp JK 22 is for connection to the railway's catenary line 80-120 mm2 according to SS 24 01 21 and DIN 43 141, return line Cu 130 mm2 or Al 212 mm2 or other circular, non-flexible conductors with a diameter of 14 - 19 mm. Insulating poles MGV, MDV/MSV, MTV and operating socket JGS are used to operate the line clamp. The line clamp conducting parts are made of aluminium bronze and steel components are made of stainless steel. The line clamp has stainless steel spring washers to ensure constant contact pressure. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. The earthing cable is connected to the clamp with a cable lug. Connection earthing cable-cable lug on the earth clamp is reinforced to increase the life span. Earth clamp JK 360 is made of hardened aluminium and equipped with a contact plate made of nickelplated copper. Other parts are of stainless steel. The clamp has an integrated tool for cleaning the base of the rail. The clamp has a 1/2" connection pin for tightening with e.g. ratchet wrench BV 5217. Earth clamp JK 360 is connected to the base of the rail, which allows rail vehicles to pass.
 
Jordningsdon exkl. donlina / Earthing device excl. earthing cable
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
 
Kabelsko/
Jordklämma
Cable shoe/
Earth Clamp
Donlinarea
Earthing cable
area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
Weight kg/unit
E1658843
JK22-JK360
JK 22
JK 360
50

70
Ik=16,0 kA/0,5s
3x16,0 kA/=0,2s
25,0 kA/0,41 s
Ith=250A
3,0*
 BV 5217
Spärrskaft/
Ratchet Wrench
   0,4
*Inkl. kabelanslutning för max donlinarea. / Incl. cable connection for max earthing cable area.
Ange donlinarea och donlinlängd vid beställning. / Pls. specify earthing cable area and earthing cable length when ordering.
 
  Ladda / Download PDF
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9