image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JK22-JK250

1-fas/1-phase JK22-JK250
1-fas jordningsdon / 1-Phase Earthing Device
exkl. donlina /excl. earthing cable
 
Enl. SS-428 91 01, SS-EN 61230
Jordningsdonet är avsett att anbringas på järnvägens kontakttråd samt räl. Ledarklämma JK 22 ansluts på järnvägens kontakttråd 80-120 mm2 enl. SS 24 01 21 och DIN 43 141, återledare Cu 130 mm2 alt Al 212 mm2 eller andra cirkulära, ej flexibla, ledare med diameter 14 - 19 mm. För manövrering av klämman används isolerstänger MGV, MDV/MSV, MTV och gripsökare JGS. Klämmans ledande delar är av aluminiumbrons och ståldetaljer av rostfritt stål. Ledarklämman är försedd med rostfria tallriksbrickor, vilka ger ett konstant kontakttryck. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan är ansluten med kabelsko och skruvförband mot klämmorna. Jordklämma JK 250 har en bygel av ytbehandlat fjäderstål. Övriga ståldetaljer är av rostfritt stål. Skruven är isolerad mot strömgenomgång. Jordklämma JK 250 ansluts på rälfoten vilket möjliggör passering av rälsburna fordon. JK 250 är endast avsedd för kortvarigt bruk på rälfoten.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230
The device is for use on the railway's catenary line and rail. Line clamp JK 22 is for connection to the railway's catenary line 80-120 mm2
according to SS 24 01 21 and DIN 43 141, return line Cu 130 mm2 or Al 212 mm2 or other circular, non-flexible conductors with a diameter of 14 - 19 mm. Insulating poles MGV, MDV/MSV, MTV and operating socket JGS are used to operate the line clamp. The line clamp conducting parts are made of aluminium bronze and steel components are made of stainless steel. The line clamp has stainless steel spring washers to insure constant contact pressure. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. The earthing cable is connected with a cable lug to the clamps. Earth clamp JK 250 has a loop of surface treated spring steel. Other steel components are made of stainless steel. The screw is insulated. Earth clamp JK 250 is connected to the base of the rail, which allows rail vehicles to pass. JK 250 is intended only for short-term use to the rail.
 
Jordningsdon exkl. donlina / Earthing device excl. earthing cable
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Kabelsko/
Jordklämma
Cable shoe/
Earth Clamp 
Donlinarea
Earthing cable
area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
Weight kg/unit
E1658846
JK22-JK250
JK 22
JK 250
25-70
11,5
2,1*
*Inkl. kabelanslutning för max donlinarea. / Incl. cable connection for max earthing cable area.
Ange donlinarea och donlinlängd vid beställning. / Pls. specify earthing cable area and earthing cable length when ordering.
 
  Ladda / Download PDF
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9