image

Produkter

SÖK PRODUKT:

Faslikhetsprovare /Phase comparator TAG5000

Faslikhetsprovare /Phase comparator TAG5000
Faslikhetsprovare /Phase comparator TAG5000Faslikhetsprovare /Phase comparator TAG5000
Spänningsområde 3,6 – 230 kV  AC, 50Hz, 60 Hz, IEC 61481, CE.
Trådlös faslikhetsprovare TAG 5000 är avsedd att användas mot friledning och ställverk.
Då Tag 5000 inte har någon kabel mellan enheterna blir den flexibel och enkel att använda. TAG 5000 är avsedd för såväl inom- som utomhusbruk. Räckvidd inomhus, då hinder såsom dörrar och väggar finns, är ca 10 m. Räckvidd vid fria ytor är betydligt längre, upp till 1000 m längs med linje. Utrustningen består av två enheter, Mottagare och Sändare, vilka är anpassade till manöverstänger såsom MGV, MDV/MSV, MTAG och MTV. Sändaren har två funktioner:
– Spänningsindikering
– Faslikhetsmätning
Spänningsindikering sker de första 3-4 sekunderna då Sändaren förts mot spänningsförande ledare. Därefter övergår Sändaren automatiskt till fasmätning och sänder då information till Mottagaren. Mottagaren tolkar signalen från Sändaren och jämför denna med fasspänning och frekvens från den fas Mottagaren har applicerats mot. Vid faslikhet avger den ljud- och ljussignal. Både Mottagare och Sändare har inbyggda testfunktioner som kontrollerar alla elektronikkretsar.
OBSERVERA!
Isolerad elektrodspets med 400 mm längd typ SXE 400 för max. 24 kV skall användas där långa oisolerade spetsar är olämpliga och överslagsrisk finns, ex. vis i transversalmonterade ställverk.
 
Tillverkad av slagfast polykarbonat. Faslikhetsprovaren är avsedd både för inom- och utomhusbruk, temperaturområde –25°C - + 55°C.
Sändare och Mottagare är vardera försedda med 1 st 9 V alkaliskt batteri. Levereras med krok- och Y-elektrod, adapter för alternativa manöverstänger, bruksanvisning samt förvaringslåda.
 
Voltage range 3.6 – 230 kV AC, 50Hz, 60 Hz, IEC 61481, CE.
The wireless Phase Comparator TAG 5000 is for use on overhead transmission lines and switchgear. As Tag 5000 does not have a cable between the units it becomes flexible and easy to use. TAG 5000 is for both indoor and outdoor use. Range indoors, where there are obstacles such as doors and walls, is approximately 10 m. Up to 1000 m along the network. The equipment consists of two units, a Receiver and Transmitter, which are adapted for operating poles such as MGV, MDV/MSV, MTAG and MTV. The transmitter has two functions:
– Voltage indication
– Phase measurement
The indication of voltage takes place using the first 3-4 seconds when the transmitter touches the live conductor. The Transmitter then automatically switches to phase measurement and then starts transmitting the phase signal to the Receiver. The Receiver interprets the signal from the Transmitter and compares this with the phase voltage and frequency from the phase that Receiver has been put against. Correct phase relationship is indicated with permanent audio and visual signals. Both the Receiver and Transmitter have integrated test functions that check all electronic circuits
ATTENTION!
Insulated electrode with 400 mm length type SXE 400 for max. 24 kV to be used where long uninsulated electrodes are inappropriate and flashover risk exists, ex. in transverse-mounted switchgear.
 
The phase comparator is made of impact resistant polycarbonate and is designed for indoor and outdoor use, operating temperature –25°C- +55°C.
The Transmitter and Receiver are each fitted with a 9 V alkaline battery.
Supplied with hook and Y-electrodes, adapter for optional operating poles.
The unit is delivered with one hook and one “Y” measurement electrode, adapter for optional operating poles, instruction manual and case.

 
E-nr
E-No.
Typ
Type
Märkspänning
Rated voltage
kV (50 Hz)
Tändspänning
Threshold value
Ut kV
Vikt kg/st
Weight kg/unit
E4209116
TAG 5000/7,2-24
7,2 - 24
2,4 - 3,2
3,5
E4209117
TAG 5000/12-3612 - 36
3,6 - 5,4
3,5
E4209118
TAG 5000/36-5236 - 52
5,2 - 15,1
3,5
E4209119
TAG 5000/72,5-8472,5 - 84
8,4 - 32,6
3,5
E4209120
TAG 5000/123-230123 - 230
23,0 - 55,3
3,5
  
  Ladda / Download PDF

Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9