FAQ

Our Frequently Asked Questions & Answers

Ja, jordningsdon med klämma JK 27 klarar 20, 25 och 30 mm kula och även skena, lina samt rör. (se produktblad JK 27.pdf)
För varje arbetsgivare finns det reglerat i ”AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljö-arbete” att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållanden och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Enligt SS-EN 50110 ”Skötsel av elektriska anläggningar ”skall verktyg, utrustningar och anordningar: – som är anskaffade för att skötsel av eller arbete på eller nära elektriska anläggningar skall kunna ske på ett säkert sätt, vara ändamålsenliga, hållas i gott skick och användas på avsett sätt”. Anm. ”Hållas i gott skick” innebär periodisk okulär kontroll och elektrisk provning för att kontrollera de elektriska och mekaniska egenskaperna dels vid behov, dels efter reparation eller ändring. (se “Anvisningar för återkommande kontroll ….”.pdf).
Den person som ska utföra kontrollen ska vara en person som besitter sådana kunskaper att denne kan ta ansvar för och tillse att utrustningen är i fullgott skick. Denna person utses av arbetsgivaren och kan vara någon i organisationen eller en extern part. (se “Anvisningar för återkommande kontroll ….”.pdf)
Don som utsatts för kortslutningsström skall skrotas om inte ordentlig utredning, beräkning och granskning visat att påverkan har varit så måttlig att den inte givit några negativa mekaniska eller termiska följder. Om det finns något tvivel om att donet ej skulle vara felfritt skall donet skrotas, (SS-EN 61230). Vid osäkerhet, ta kontakt med tillverkaren.
Det ska finnas ett kontrollmärke på utrustningen som visar vem som utfört kontrollen och när den ska göras igen alternativt när kontrollen senast genomfördes.
Jordningsdon/isolerstänger/spänningsprovare ska vara försedda med information om tillverkare, typ och norm. Saknas normbeteckning kontaktas tillverkaren för att verifiera att donet uppfyller aktuell norm.
Minst en gång per år. 9 V alkaliskt standardbatteri.
Ja, vår spänningsprovare typ TAG 2020 F3 ställer automatiskt om sig mellan olika spänningsområden som t ex 3,6-7,2 + 12-24 + 52-84 kV. ( se produktblad.pdf )
Ja, TAG 220 och TAG 2020 uppfyller de senaste normerna IEC 61243-1 Ed. 2, 2003, EN 61243-1:2005. Provare som ni eventuellt har köpt tidigare av oss uppfyllde de då gällande normerna. Dessa behöver dock inte bytas ut mot den senaste modellen då det inte är ett krav att byta utrustning när en standard reviderats.
Spänningsprovare typ TAG 200 BC avsedd för kapacitiva uttag, “universaljordningsdon” med klämma JK 27, anslutningskulor mm. (se produktblad.pdf)
Ja, vi har utvecklat ett system för att jorda denna typ av kabelavslut utan att behöva beröra avsluten med händerna. (se produktblad.pdf)
Vi rekommenderar minst en gång per år. I de fall utrustningen slits hårdare än normalt görs kontrollerna oftare. Där utrustningen förvaras skyddat och används några enstaka gånger per år kan kontrollen göras med längre intervall. Detta ska bestämmas av företaget. (se”Anvisningar för återkommande kontroll ….”.pdf)

Ask Us

Do you have any questions? Fill in the form below and we will get back to you as soon as we can.