KOMPETENS

Kompetens

Den samlade kompetensen inom företaget är ett av våra viktigaste konkurrensmedel. Samarbete med högskolor, forskningsinstitut och andra externa experter stärker vår kompetens ytterligare.

Korta leveranstider, hög kvalitet, lyhördhet till kunders önskemål och kostnadseffektiva produkter är andra betydelsefulla faktorer som gjort att Ragnar Stålskog AB bibehållit och förstärkt sin ställning på marknaden. Produkterna har genom materialval och bearbetning erhållit maximala prestanda. Stor vikt har lagts på lösningar som underlättar handhavandet, förlänger livstiden samt förenklar service.

Som medlem i kommittéer som SEK och IEC bidrar Ragnar Stålskog AB till utvecklingen inom personsäkerhetsfrågor. Företaget har genom åren varit med om att utarbeta ett stort antal normer för jordningsdon, manöverstänger, spänningsprovare samt kablar och därför kunnat införa den senaste teknologin i produkterna.

Företaget har ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 9001 och ett certifierat miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001.

Produktutveckling

Ragnar Stålskog AB arbetar kontinuerligt med produktutveckling och har ett nära samarbete med återförsäljare och slutkunder, vilket gör att vi kan erbjuda användarvänliga utrustningar för respektive företags behov. Produkterna genomgår noggranna utmattnings- och funktionsprover i eget provningslaboratorium samt vid ansedda högspänningslaboratorier i Sverige och i övriga Europa. Detta har medfört att det kompletta produktprogram som vi idag kan presentera fyller de högst ställda kraven på kvalitet, tillförlitlighet, lätthanterlighet och totalekonomi som kunden kräver.

Egen tillverkning

En stor del av produkterna tillverkas i företagets fabrik i Upplands Väsby. Det ger oss en stor flexibilitet vid tillverkning och utveckling av produkter samtidigt som vi har full kontroll på kvaliteten.

Innovationer

Många av företagets unika lösningar och patent har medverkat till att öka kvalitén och underlätta handhavandet av verktygen vilket i sin tur bidragit till den mycket höga personsäkerheten inom elkraftsindustrin. Exempel på dessa lösningar är snabblåsningsklämmor för att förenkla anslutning på ledare, utkragade kabelskor samt eget system för pressning av kabelskor, vilket maximerar livslängden vid anslutning kabelsko-donlina, momentdon som säkrar rätt åtdragningsmoment vid applicering av klämmor, ledbara gripsökare för att underlätta anslutning av manöverstång mot klämma, upphissningsdon för att underlätta anslutning av klämmor på höga höjder, klämmor för målade och korroderade metallytor, jordningssystem för beröringssäkra kabelavslut etc.

Kompetensutveckling

Ett väl anpassat och dokumenterat program för kontinuerlig kompetensutveckling av samtlig personal gör att vi fortlöpande tillgodogör oss nödvändiga kunskaper för att vidareutveckla produkter och verksamhet.