Okulärbesiktning, Jordningsutrustning ​

Okulärbesiktning, Jordningsutrustning

Korrekt behandling och underhåll av utrustningen bidrar till att upprätthålla produkternas skyddsförmåga.
Verktygen skall hållas rena och torra och skyddas mot skador vid användande, transport och lagring. Verktygen skall hanteras med varsamhet och förvaras väl skyddat från fukt. Utrustningen skall granskas ordentligt före varje användning.

Jordningsutrustningen skall regelbundet kontrolleras enligt nedanstående punkter för att en säker och tillförlitlig användning av verktygen skall erhållas. Om kabelisolering skadats eller om innerledare frilagts, skall detta betraktas som ett allvarligt fel och skrotning övervägas.

En mer omfattande besiktning sk. ”Återkommande kontroll” skall utföras av godkänd besiktningsman och bör utföras en gång per år, ev. med kortare intervall för utrustning som utsätts för stort slitage, se ”Tjänster”.

OBSERVERA: Don som utsatts för kortslutningsström skall skrotas om inte ordentlig utredning, beräkning och granskning visat att påverkan har varit så måttlig att den inte givit några negativa mekaniska eller termiska följder. Om det finns något tvivel om att donet ej skulle vara felfritt skall donet skrotas.

1. Korrosionsskada
Kontrollera eventuella korrosionsskador på ledarklämmans/jordklämmans kontaktytor. Har skador uppstått skall kontaktytorna rengöras. Vid kraftiga korrosionsskador skall klämman kasseras och ersättas med ny. Tillse att spindelns gänga går lätt hela vägen.

2. Kabelskoanslutning
Kontrollera kabelskons anslutning till klämma- skruven skall var hårt åtdragen och kabelskon sitta väl förankrad. Kontrollera brytskador på kabelsko.

Vriden (ej bruten) kabelsko kan justeras till rätt läge. Kontrollera därefter brytskador och åtdragningsmoment. Ifall skruven måste dras åt skall även fjäderbrickan bytas då den tappat en del av sin låsande förmåga.

3. Skadad lininfästning
Vanligaste skadan på ett jordningsdon är vid infästningen av linan. Kontrollera att inga trådar är skadade. Vid trådbrott skall infästningen pressas om. Är trådarna intakta kan en isolationsskada lagas tillfälligt med ex vulkband, tejp o dyl.

4. Skadad donlina
Kontrollera eventuella skador på donlinan. Vid trådbrott skall linan bytas mot ny. Isolationsskada lagas tillfälligt med ex. vulkband, tejp o dyl.

5. Nedsmutsad stång
Manöver- och jordningsstänger skall vara torra och rena. En nedsmutsad stång rengörs med aceton eller sprit. Detta utförs i ett ventilerat utrymme. Därefter skall stången silikonbehandlas. Lämplig silikonvätska är DC 200 100 cSt som anbringas med trasa.

6. Skadad stång
Kontrollera att inga slagmärken finns på stången. Vid kraftiga slagmärken skall stången kasseras.

7. Skadat skarvbeslag
Kontrollera att inga skador finns på skarvbeslagen. Skadade beslag byts ut mot nya.

8. Skadat greppstopp
Kontrollera att inga skador finns på greppstopp och märkning. Är greppstoppet skadat eller märkning saknas, skall detta åtgärdas.

TÄNK PÅ

Arbete inom en spännings förande anläggning innebär alltid risker!

Även låga spänningar kan vara direkt livshotande.

Använd därför alltid tillförlitliga jordningsdon, manöverstänger och spänningsprovare.