AFFÄRSIDÉ / POLICY

Affärsidé

Företagets produkter skall vara och uppfattas som de säkraste och mest prisvärda på marknaden och med vårt långsiktiga åtagande vad gäller kvalitet på produkter, produktutveckling, service och expertis ge kunderna den trygghet som gör Ragnar Stålskog AB till deras förstahandsval.

POLICY

Kvalitet på både produkter och verksamhet är nödvändigt för företag som eftersträvar att vara konkurrenskraftiga på marknaden.

För att säkra och ytterligare förbättra produkter och verksamhet har Ragnar Stålskog AB certifierat sitt kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 9001 och miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001.

Nedanstående policyer klargör företagets inställning och handlande när det gäller GDPR- etik-, kvalitets- och miljöfrågor.

Dataskyddspolicy - GDPR

Etikpolicy

Vi ska sträva efter att av våra intressenter uppfattas som en sund och framgångsrik verksamhet som bedrivs med hög integritet och moral.

Som företag och leverantör skall Ragnar Stålskog AB tillse att våra leverantörer följer de lagar och förordningar som gäller i de länder där verksamheten bedrivs samt respektera
Förenta Nationernas Deklaration om mänskliga rättigheter.

Ragnar Stålskog AB skall eftersträva att ha en oklanderlig affärsetik, mutor och bestickningar får aldrig förekomma i företagets affärsrelationer.

Vi skall tillse att konfliktmineraler inte används i vår produktion.

Kvalitetspolicy

Vi ska tillse att:

 • våra elsäkerhetsprodukter såsom, jordningsverktyg, manöverstänger, röjutrustning, spännings- och faslikhetsprovare uppfyller det högst ställda kravet på kvalitet, tillförlitlighet och lätthanterlighet.
 • våra produkter och tjänster håller utlovad leveranstid och överenskomna priser och villkor.
 • arbeta och verka för ständig förbättring inom företaget så att hög kvalitet uppnås inom intern service, administration, uppträdande, kundrelationer samt att varje uppgift vi utför blir en god referens för kommande affärer.
 • överträffa kundernas och intressenters nuvarande och framtida krav och förväntningar avseende produkter och relationer genom att engagera alla i ständiga förbättringar. Vi ska sträva mot noll fel i allt vi gör och varje anställd är ansvarig för kvaliteten i sitt arbete.

Miljöpolicy

Vi ska verka för att vår verksamhet och våra produkter belastar miljön i så liten grad som möjligt genom att:

 • minimera riskerna för skada och sjukdom hos medarbetare, människor i omgivningen och användare av våra produkter, bl. a genom utbildning.
 • samarbeta med såväl kunder som leverantörer i syfte att finna lösningar som minskar belastningen på miljön.
 • hushålla med energi, vatten och andra naturresurser, förebygga förorening samt återanvända och återvinna resurser – sortera avfall.
 • informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
 • bedriva verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt
 • miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.
 • miljömärkta produkter och leverantörer med MLS / miljöpolicy används.
 • minska miljöpåverkan från produktion:
 • minska användandet av miljöfarliga (och hälsovådliga) kemikalier produktvalsprincipen
 • minska avfall från produktion (kemikalier och produktionsmaterial)
 • sträva efter ständig förbättring inom alla områden som ger upphov till miljöpåverkan (inköp, kontor/administration, transporter och logistik samt produktion).

 

Företaget är anslutet till REPA-registret för återvinning av förpackningar.